Súhlas so zasielaním marketingových ponúk

  1. Týmto ako dotknutá osoba udeľujem spoločnosti Consultio s.r.o., so sídlom Hlavná 10/9, 078 01  Veľké Ozorovce, IČO: 50 901 893, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 41713/V ako prevádzkovateľovi v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas so spracovaním dobrovoľne poskytnutých osobných údajov v rozsahu – meno, priezvisko, email, telefónne číslo – na zasielanie marketingových ponúk prostredníctvom elektronickej pošty alebo SMS správ – zasielanie informačných e-mailov alebo SMS správ v súvislosti s tovarmi a predmetom služieb poskytovaných prevádzkovateľom a ohľadom obchodných ponúk o tovaroch, službách a udalostiach (informovanie o novinkách, zľavách a akciách). Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu určitú, a to na dobu 5 (piatich) rokov odo dňa udelenia tohto súhlasu. Prevádzkovateľ po uplynutí doby, na ktorú mu bol udelený tento súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov zabezpečí bezodkladne likvidáciu týchto osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať kedykoľvek emailom u prevádzkovateľa.
  2. V prípade neaktuálnosti Vami poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu alebo po podaní námietky budú Vaše osobné údaje zlikvidované.
  3. Ochrana Vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom Vaše práva ako dotknutej osoby sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov a to napr. právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané; vo všeobecne zrozumiteľnej forme požadovať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; požadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, alebo ktorých účel spracovania sa skončil a pod.
  4. Zodpovedáte za úplnosť, pravdivosť a správnosť osobných údajov, ktoré ste za vyššie uvedeným účelom poskytol prevádzkovateľovi. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.
  5. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že Vaše osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, a to za použitia vhodných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.